Brukervilkår

1. PARTENE

Tilbyder: LagerLager AS (heretter også kalt ”Kubert”)
Neuberggata 19a, 0367 Oslo
E-post: post@kubertapp.com
Organisasjonsnummer: 917 467 242
Telefonnummer: +47 941 40 077
Chat-løsning i appen er ofte betjent utover disse tidene. Chathistorikk lagres for hver kunde.

Kjøper er den person som registrerer sitt navn som profil og foretar bestillingen.

2. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene tilbyderen gir om kjøpet i mobilapplikasjonen, eventuell direkte skriftlig korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post eller chat) samt disse brukervilkårene.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av tilbyderen.

For å bruke tjenesten må brukeren ha fylt 18 år.

3. TJENESTEN

Kubert er en tjeneste for lagring, som inkluderer esker, transport og lagring. Tjenesten betjenes via en mobilapplikasjon som inneholder alle brukedetaljer og detaljer om tjenesten. Disse brukervilkårene er tilgjengelige både i mobilapplikasjonen og på nettsidene www.kubertapp.com.

4. BRUKERKONTO

Slik tjenesten er ved lanseringen, er en bruker definert som en privatperson. Det vil si at den knyttes til den enkeltes Facebookkonto for identifisering. Selv om brukeren representerer en bedrift vil alle brukere være definert som privatpersoner. Kun privatpersoner med egen Facebookkonto kan lage seg en bruker på tjenesten. Falske brukerkontoer kan ikke knyttes til Kubert sin tjeneste.

5. PRISER

Prisen for tjenesten er delt i følgende deler:

 • Man belastes et depositum for esker inntil de sendes til lager. Dette depositumet krediteres på brukerkonto slik at man reelt sett kun betaler for de esker man ikke har på lager. Prisen er (per januar 2018) kroner 20 per eske.
 • For transport belastes man kroner 25 per eske per vei (per januar 2018), uavhengig av om det er til lager eller fra lager.
 • Prisen for lagring er (per januar 2018) kroner 10 per eske per uke. Rabatter kan forekomme.

Alle priser er inklusive mva.

6. BETALING

Alle brukere må minst legge inn ett kredittkort. Det anbefales å ha to kredittkort i tilfelle hovedkredittkortet går ut eller midlertidig ikke har mer kreditt. Da belastes det subsidiære kredittkortet.

Det er ikke mulig å få faktura som alternativ til kredittkortbelastning.

Når en ordre plasseres, belastes brukeren for antall esker som er bestilt. Beløpet trekkes på kredittkortet som er oppgitt. Belastningen skjer den dagen ordren gjøres, ikke den dagen eskene leveres.

Når henting av esker bestilles, belastes man for transport av det antall kasser man ønsker hentet. Belastning skjer den dagen ordren gjøres, ikke den dagen eskene hentes. Dersom antall esker ved henting avviker fra det som er bestilt, vil bare betaling for transport justeres og man vil enten belastes ekstra eller få tilbake penger.

Lagring belastes etter en uke, dvs. 8 dager etter at eskene hentes. Dette er dagen hvor ukentlig lagringskostnad blir beregnet. Ved økning eller reduksjon får man en andel som justering, dvs. skulle man legge til flere esker like før beregningsdagen får man kun en brøk av en uke som kostnad på de nye eskene.

Belastningsdag vil kun endres dersom alle eskene er returnert før man igjen begynner å lagre en ny mengde esker.

Betaling skjer via kredittkort. I god tid før utgått kort, vil bruker varsles om dette via epost. Utgått kort med påfølgende manglende betaling er å sammenligne med vanlig mislighold som følge av manglende betaling.

Ved overtrekk på kort vil Kubert forsøke å gjøre belastningen fortløpende. Brukeren vil også bli grundig informert. Dersom det etter 30 dager fortsatt er umulig å gjennomføre transaksjonen, vil det være å regne som manglende betaling og mislighold.

Ved manglende dekning vil Kubert søke kontakt med eier både via mobilapplikasjonen, via epost, telefon og Facebook. Dersom betaling har uteblitt i over 3 måneder vil Kubert forbeholde seg retten til å åpne eskene og selge eller kaste innholdet. Eventuelle verdier vil tilfalle Kubert til dekning av utestående.

7. EMBALLERING OG MERKING – AVSENDERS FORPLIKTELSER

Som en del av tjenesten får man en standardisert Kubert-eske til å pakke i. Kubert kan ikke ta økonomisk ansvar dersom kunden velger å pakke i egne esker. Dersom kunden pakker i egne esker skal dette være solide og vanlige flytteesker. Avvik på mål kan gjøre at transportør ikke kan ta med seg esken. Det samme gjelder dersom det vurderes som fare for at esken ikke vil tåle transport.

Esken skal lukkes og tapes slik at den enkelt kan fraktes.

Hver enkelt eske vil ha fem QR-koder lett synlige, disse skal ikke tildekkes. QR-koden skal skannes før henting bestilles. Antall esker bestilt hentes vil sjekkes av transportør ved henting. Avvik må forklares og vil bli logget.

En eske skal maksimalt veie 15 kilo. Dersom den inneholder bøker, vil dette si at esken maksimalt skal være halvfull.

8. FRAKT

Innhold i esker skal være pakket slik at de tåler normale påkjenninger som følger av transport. Eier er selv ansvarlig for beskyttelse av gjenstander. Se forøvrig særskilte vilkår om forsikring og hva slags innhold som kan forsikres.

9. LAGRING

Alle esker lagres på et moderne og temperert lager med alle nødvendige brann- og tyverigodkjenninger.

Hva som ikke kan lagres hos Kubert:

 • Penger, mynter, barrer, skjøter/obligasjoner, verdipapirer og liknende.
 • Alle former for levende dyr/organismer, sprengstoff og lett antennelige substanser.
 • Ingen flytende væsker
 • Alle gjenstander som kan anses som farlige for transportør eller lager.
 • Alle gjenstander som etter lov er ulovlige å eie eller oppbevare.

Kubert forbeholder seg retten til å åpne esker ved mistanke om ulovlige forhold, ved begjæring fra politiet, ved mistanke om at eskens innhold er en fare ved lagring, eller ved berettiget mistanke om brudd på kjøps- og lagringsvilkårene.

Eier av esker vil ikke under noen omstendighet ha tilgang til lagerlokalet.

10. FORSIKRING

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.

Kubert er forsikret som speditør iht. NSAB 2000. Skader som faller inn under Kubert sitt ansvar er forsikret iht. gjeldende regler med 17 SDR per kilo. Siden en eske maksimalt kan være på 15 kilo, begrenser vårt ansvar seg til 255 SDR per eske. Kursen på SDR varierer, men er per januar 2018 ca. 11,80 kroner og en eske vil da kunne være forsikret for ca. 3000 kroner.

Normale innboforsikringer dekker vanligvis ikke lagring hos tredjeparter som Kubert, men en del superinnboforsikringer (med ulike navn hos selskapene) kan ha dekning som går lenger enn speditøransvaret Kubert har.

11. MISLIGHOLD FRA SELGER - KLAGEADGANG

Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

12. MISLIGHOLD FRA KJØPER

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er eskene levert på lager, taper kjøper rettighetene til eskene når oppfyllelse ikke gjøres.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede esker: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte esker, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 300 + frakt. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

13. KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
PERSONVERN OG MARKEDSFØRING


A. INTRODUKSJON

For å kunne yte tjenesten Kubert, vil LagerLager AS innhente og lagre kontaktinformasjon og andre personlige opplysninger om alle brukere av tjenesten.

Alle persondata behandles iht. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) fra 2000.

Personopplysningene behandles av:
Lagerlager AS
Økernveien 163,
0580 Oslo

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder i LagerLager AS.

B. FORMÅL

Alle brukere må registrere en profil for å kunne bruke tjenesten. Brukeren kan være en person eller en juridisk person. Per januar 2018 bruker man personlig Facebookkonto som innlogging, men bedriftsprofiler vil bli innfør ila. 2018.

Informasjonen fra brukere vil bli brukt av Kubert for å utføre tjenesten og til å vedlikeholde og utvikle forholdet til brukeren.

Kontaktinformasjon og informasjonsflyt mellom bruker og Kubert er essensielt for tjenesten. Informasjonen må derfor i en viss utstrekning identifisere brukeren.

Kubert kan kontakte brukeren på registrerte kontaktinformasjon for å kommunisere rundt tjenesten, produktnyheter hos Kubert eller andre relevante forhold som anses nyttig for brukeren å vite.

C. DATAKATEGORIER

Når du registreres som bruker, trenger vi følgende informasjon:

 • Navn
 • Adresse hvor esker skal leveres, ferdigpakkede esker skal hentes og esker skal returneres.
 • Kredittkortdetaljer til et eller fele kredittkort
 • Mobiltelefonnummer
 • Epost du bruker ofte

I tillegg bes bruker om å legge igjen relevant informasjon til transportør i forbindelse med henting eller levering av esker.

D. DATAKILDER

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder:

 • Opplysninger brukeren legger igjen i mobilapplikasjonen
 • Fra Facebookprofilen til brukeren henter vi data som navn, epost og telefonnummer
 • Gjennom brukeradferd på nettside og i mobilapplikasjon
 • Kommunikasjon på epost og chat

Brukeren gir med dette tillatelse til bruk og lagring av disse data for bruk i levering av tjenesten.

E. DATASIKKERHET

Personlige opplysninger vil aldri utleveres tredjeparter, med mindre ett av følgende inntreffer:

 • Brukeren gir sitt skriftlige forhåndssamtykke;
 • Kubert er pålagt å utlevere opplysningene som et resultat av lovkrav eller fra domstoler myndigheter;
 • Dersom Kubert kjøpes av annen virksomhet eller kjøper annen virksomhet vil det være nødvendig å utlevere kontaktinformasjon for å kunne oppdatere brukere om eventuelle endringer

F. TILGANG, ENDRING OG SLETTING AV DATA

I henhold til gjeldende lovverk har bruker rett til innsyn i alle opplysninger Kubert har lagret om brukeren. I tillegg har bruker rett til å be om at all informasjon vi måtte ha lagret om en bruker som er feilaktig blir rettet. For alle spørsmål om personvern og persondata, kontakt oss på post@kubertapp.com.

Korrigeringer av personlige data kan også gjøres ved å logge inn på brukerprofilen og korrigere spesielt epostadresse og telefonnummer.

Ved avslutning av kundeforholdet forbeholder Kubert seg retten til å lagre personopplysninger i rimelig tid. Alle data Kubert ikke er lovpålagt å lagre vil da bli slettet.

G. SIKKERHET

Kubert har innført både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle data må uvedkommendes innsyn.

H. COOKIES

Vi benytter informasjonskapsler for å oppnå økt brukervennlighet, slik som enklere pålogging etc. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler, må du skru av dette i nettleseren din. Vær oppmerksom på at ved å slå av denne kan det føre til nedsatt funksjonalitet på vår nettside.

LagerLager AS (Org.nr: 917 467 242) © Alle rettigheter reservert